top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

### Obecné obchodní podmínky pro zakázkovou výrobu

**1. Úvodní ustanovení**

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OOP") upravují vzájemné práva
a povinnosti mezi dodavatelem (dále jen „Dodavatel") a odběratelem
(dále jen „Odběratel") vznikající v souvislosti s nebo na
základě smlouvy o zakázkové výrobě, uzavřené mezi Dodavatelem a
Odběratelem (dále jen „Smlouva").

**2. Technické posouzení a nacenění**

Dodavatel se zavazuje provést technické posouzení zakázky na
základě požadavků a specifikací předložených Odběratelem.
Následně Dodavatel připraví a předloží Odběrateli cenovou
nabídku, která bude obsahovat všechny relevantní náklady spojené s
realizací zakázky. Odběratel má právo cenovou nabídku buď
akceptovat, nebo odmítnout. Akceptací nabídky ze strany Odběratele
dojde k uzavření Smlouvy a obě strany se zavazují dodržovat její
podmínky.

**3. Platby**

Odběratel se zavazuje uhradit cenu za zakázkovou výrobu dle
dohodnutých platebních podmínek uvedených v cenové nabídce nebo
Smlouvě. Cena za zakázku se může bez předchozího vědomí
Odběratele navýšit o maximálně 15 % z nabídkové ceny v případě
neočekávaného zvýšení nákladů. Jakékoliv potenciální
navýšení přesahující 15 % nabídkové ceny bude konzultováno s
Odběratelem s cílem získat jeho souhlas. Odběratel dále souhlasí s
úhradou poplatků za skladování produktu po uplynutí prvního týdne
od přijetí zakázky, pokud nedojde k jiné dohodě.

**4. Skladování**

Pokud Odběratel nepřevezme zakázkový výrobek do jednoho týdne od
jeho dokončení, bude mu účtován poplatek za skladování. Výše
poplatku a podmínky skladování budou specifikovány v cenové
nabídce nebo dohodnuty mezi Dodavatelem a Odběratelem.

**5. Storno podmínky**

Po schválení zakázky Odběratel nemá právo zakázku stornovat. V
případě požadavku Odběratele na přerušení prací na zakázce
bude od Odběratele vyžadována úhrada za veškerý materiál a dosud
provedené práce. Rozpracovaná zakázka bude přesunuta do skladu
Dodavatele, kde bude účtován poplatek za skladování, jehož výše
bude dohodnuta s Odběratelem.

**6. Záruční doba a reklamace**

bottom of page